Missie

Missie van de Belgische COMMANDERIJ “ALDEN BIESEN” van de Duitse Orde.


Het is de bedoeling om hier bondig de eigenheid van de Familiares van de Duitse Orde in het algemeen en van de commanderij Alden Biesen in het bijzonder te verwoorden. We willen voor alle confratres en consorores expliciteren  wat de specificiteit van de Familiares en van onze commanderij is in vergelijking met andere types van verenigingen en groeperingen en onder woorden brengen waarom wij ervoor gekozen hebben ons precies voor dit project te engageren. Aansluitend willen we ook met het oog op het informeren van mogelijk nieuwe leden verduidelijken waarom een inzet voor onze commanderij ook voor hen zeer de moeite waard kan zijn, en tevens aangeven wat er daarbij van hen verwacht wordt.
Verenigingen en instellingen streven ernaar om hun eigenheid en de reden van hun bestaan te verwoorden in een mission statement of een opdrachtverklaring. De Familiares hebben zulke opdrachtverklaring, die teruggaat tot het ontstaan van de Duitse Orde in 1190 en die gebald verwoord is als ‘helfen und heilen’. Het is daarbij essentieel dat deze opdracht vervuld wordt vanuit een intens beleefde christelijke inspiratie.
De combinatie van christelijke inspiratie en de sociaal-caritatieve inzet is essentieel. De commanderij Alden Biesen is niet louter een gebeds- of bezinningsgroep. Ze is ook gericht op het sociaal dienstbetoon en onder meer daardoor onderscheidt ze zich fundamenteel van de serviceclubs, waarin veel van haar leden overigens actief zijn.Verder geconcretiseerd betekent dit dat de commanderij Alden Biesen vier doelstellingen nastreeft:


1) Geloofsbeleving en geloofsverdieping. De commanderij is een groepering van mensen die bewust met hun geloof bezig zijn en die zich in hun dagelijks leven consequent laten leiden de christelijke waarden en principes. Hiervoor wordt kracht en inspiratie geput uit de eucharistievieringen, conferenties en bezinningsmomenten van de commanderij. Dit moeten sterke momenten zijn waaraan wij echt iets hebben. Daarnaast wordt van de Familiares verwacht dat ze dagelijks wat tijd vrijmaken voor persoonlijk gebed.Het ordekruis en de ordemantel zijn uiterlijke tekenen die ons er steeds weer aan herinneren dat we ervoor gekozen hebben om in de beleving van ons geloof en in ons christen zijn het hoogste na te streven. Dit is de diepere zin van deze ordetekenen. Hun bestaansreden is precies dat ze ons erbij helpen ons engagement als consequent christen doorheen de drukte van het leven onder geen omstandigheden uit het oog te verliezen. Wie zich met deze symbolen tooit, zou zich ook in zijn persoonlijk leven geen  middelmatigheid mogen veroorloven. Doordat het ordekruis en de ordemantel door alle Familiares gedragen worden versterken zij ook onze onderlinge verbondenheid en herinneren ze ons eraan dat wij één gemeenschap vormen, waarbinnen we elkaars broeders en zusters zijn.


2) Getuigenis afleggen van het geloof door als groep christenen naar buiten te treden. We zien dit als een actuele vormgeving van het oude ideaal van de ridder als strijder voor Christus. Wie ons bij onze activiteiten bezig ziet, zou moeten denken: dit zijn mensen die als christen actief zijn en die als christenen naar buiten treden.Dit getuigenis afleggen zou ook kunnen betekenen dat de commanderij en haar leden in het maatschappelijk debat standpunten innemen en naar buiten treden vanuit de christelijke principes en waarden.Om bij het naar buiten treden ernstig genomen te worden dienen we ons continu en gedegen te vormen zodat we inhoudelijk iets te zeggen hebben, en moeten we ervoor zorgen dat we in ons persoonlijk en professioneel leven respect oproepen.


3) Sociaal-caritatief engagement binnen en buiten de commanderij. De Duitse Orde is trouwens precies ontstaan als een christelijke lekengroepering die zich inzette voor de opvang en verzorging van pelgrims en Duitse kooplieden uit de Hansa-steden in Jerusalem. Dit sociaal-caritatief engagement is een wezenlijke bestaansreden van de commanderij. Het impliceert een bereidheid om volgens zijn mogelijkheden een ernstige inspanning te doen voor daadwerkelijke bijstand aan hulpbehoevenden. Dit gebeurt door persoonlijke initiatieven en door medewerking aan gezamenlijke projecten van de commanderij.


4) Ten slotte is de commanderij, door haar eigenheid en het gemeenschappelijke draagvlak van haar leden, een plaats waar de christelijke broederlijkheid gestalte krijgt in intense vriendschap, meeleven met elkaar en elkaars familie, wederzijdse steun in moeilijke momenten, vreugdevol samenzijn bij feestelijke gelegenheden.
Het is deze verstrengeling van innerlijke geloofsbeleving, getuigenis als christen naar de buitenwereld, caritas naar hulpbehoevenden en onderlinge broederschap en vriendschap, die de Familiares en de commanderij  Alden Biesen zo uniek maakt. Wij moeten dikwijls bewuste keuzes maken voor welke verenigingen we ons inzetten, en elke keuze impliceert voor velen onder ons een verzaken aan andere initiatieven of groeperingen. De vermelde unieke combinatie maakt het de moeite waard om precies voor de commanderij Alden Biesen te kiezen en er zich daadwerkelijk voor in te zetten.Deze specifieke eigenheid biedt meteen ook een leidraad voor de criteria bij de opname van nieuwe confratres en consorores. Hier komen de boven vermelde elementen opnieuw terug:

  1. Het christelijk geloof delen en actief beleven.
  2. Bereid zijn als christen naar buiten te treden en in staat zijn daarbij respect af te dwingen. Dit veronderstelt persoonlijke integriteit en professionele ernst.
  3. Volgens zijn mogelijkheden zich persoonlijk inzetten voor bijstand aan hulpbehoevenden en meewerken aan het sociaal-caritatief werk van de commanderij.
  4. De bereidheid en de persoonlijkheidsgaven hebben om zich in de commanderij als vriendengroep te integreren.