Links

Interessante links

http://www.deutscher-orden.at/site/home


http://www.ordevanmaltabelgie.org/nl/histoire_ordre.php

Soevereine Hospitaalorde van de Ridders van Sint-Jan van Jerusalem, van Rhodos en Malta.

Reeds vóór de kruistochten, rond 1048, werd in Jeruzalem een hospitaal toegewijd aan St.-Jan de Doper. Religieuzen verzorgden er zieken en gewonden, ongeacht of het moslims, joden of christenen betrof. Een pauselijke oorkonde van 1113 bekrachtigde het “Hospitaal van St.-Jan” in zijn soevereine onafhankelijkheid van de geestelijke en wereldlijke machten. De hospitaalridders kwamen uit verschillende christelijke landen en hadden als opdracht de verzorging van de armen (obsequium pauperum) en de bescherming van het geloof (tuitio fidei).Na haar verdrijving uit het Heilige Land heerste de Orde van 1310 tot 1522 over Rhodos, waar zij een groot hospitaal beheerde, en van 1530 tot 1798 over Malta, waar zij de voor die tijd meest gevorderde geneeskunde uitoefende.De Orde van St.-Jan, na 1530 ook ”Orde van Malta” genaamd, heeft sedert 1834 haar zetel in Rome. De 79ste Grootmeester, Fra’ Matthew Festing, regeert over de oudste humanitaire organisatie ter wereld. Hij wordt internationaal als staatshoofd erkend.De hospitaalinstellingen alsook het medisch en verpleegkundig corps van de Orde van Malta zijn verspreid over meer dan 90 landen. Ruim 1.000.000 vrijwilligers worden bij haar werking betrokken. De activiteiten van de Orde in de wereld nemen met de dag toe.Om haar wereldwijde werking te coördineren, onderhoudt de Soevereine Orde diplomatieke betrekkingen met 53 Staten. Bovendien heeft zij afgevaardigden bij de UNESCO, FAO, EEG, Raad van Europa en bij andere internationale organisaties. De Belgische Regering wisselt met de Soevereine Militaire Orde van Malta vertegenwoordigers uit.In België vervult de hospitaaldienst “Malta Bijstand – Malte Assistance” de menslievende opdracht van de Orde. De kosteloze dienstverlening van haar talrijke vrijwilligers aan gehandicapten, zieken en hoogbejaarden vertegenwoordigt 80.000 manuren per jaar. Voor gehandicapte jongeren en “kinderen van de rechter” worden vakantiekampen ingericht, zowel in België als in het buitenland. Ze helpen ook de Belgische bedlegerige zieken tijdens de jaarlijkse Internationale Bedevaart van de Orde van Malta naar Lourdes, waaraan meer dan 4.000 zieken en begeleiders deelnemen. Belgische medische teams van “Malta Bijstand” worden ook regelmatig met medisch materiaal en geneesmiddelen naar Roemenië, Polen en Congo gezonden.

http://ordevanhetheiliggraf.be/-De-Orde-van-het-Heilig-Graf-

Ridderlijke Orde van het Heilig Graf van Jeruzalem.


De Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem is ontstaan uit kruisvaarders, die in 1099, onder leiding van Godfried van Bouillon, Jeruzalem bevrijdden. Ze bestond uit geestelijken en leken en had als eerste opdracht de bewaking van de Heilige Plaatsen, in het bijzonder van het Heilig Graf. Vele bedevaarders kwamen later met louter godsdienstige bedoelingen naar het Heilige Land. Als vredige opvolgers van de kruisvaarders werden sommigen onder hen door de Latijnse Patriarch van Jeruzalem en na 1330 door de Custos van het Heilige Land -titel van de overste van de paters Minderbroeders in Jeruzalem- tot ridder van het Heilig Graf geslagen. Zo heeft de Orde gedurende eeuwen efficiënt kunnen bijdragen tot een katholieke aanwezigheid in het Heilige Land, tot de bijstand van de pelgrims en tot de verkondiging van het geloof. Tijdens de 12de eeuw speelde de Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem een beslissende rol in de herovering van het koninkrijk Aragón, dat uit dankbaarheid door koning Alfonso I aan de Orde werd nagelaten.Het vermaarde kapittel van Hoogstraten in 1558 besliste het Grootmeesterschap van de Orde aan te bieden aan Filips II, koning van Spanje en soeverein van de Nederlanden.In 1847 werd de Orde heringericht door Paus Pius IX, die haar onder de bescherming plaatste van de Heilige Stoel. De Orde bezit de kerkrechtelijke rechtspersoonlijkheid en is erkend door 25 staten, waaronder België. In België telt de Orde ongeveer 375 Ridders en Dames.De historische zetel van de Orde is Jeruzalem, terwijl nu het beleidsorgaan, het Groot Magisterium, zich in Vaticaanstad bevindt. De Orde wordt geleid door de Grootmeester die thans een kardinaal is van de Heilige Kerk. Hij wordt bijgestaan door de Latijnse Patriarch van Jeruzalem.De hoofdbetrachting van de Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem bestaat erin de christelijke levenswijze, de barmhartigheid en de verdieping van het geloof bij haar leden te bevorderen. Verder blijft de Orde, door haar activiteiten, de liefdadige, culturele en sociale werken van de katholieken in het Heilige Land steunen. Dankzij de steun van haar leden en sympathisanten, kan de Commanderij van België hierin actief bijdragen en heeft zij reeds 4 centra voor beroepsvorming opgericht, binnen het geheel van scholen geleid door het Latijns Patriarchaat met momenteel al meer dan 15.000 leerlingen.